معرفی سيستم کمک آموزش سامانه الکترونيکي دروس

راهنماي استفاده از سيستم کمک آموزش سامانه الکترونيکي دروس

 دانشگاه صنعتي اصفهان (IUT Web Courses)

مقدمه:
سامانه الکترونيکي دروس (IUT Web Courses)  يک سيستم کمک آموزشي الکترونيکي مي باشد که براي اساتيد و دانشجويان امکان استفاده از اينترنت و Web را جهت تدريس و آموزش مهيا مي سازد. با استفاده از اين سيستم اساتيد محترم مي توانند از امکانات زياد کمک آموزشي جهت تدريس، ارائه تکاليف، تست، پروژه و ... استفاده کرده و همچنين دانشجويان نيز مي توانند با مراجعه بهWeb  درس از محتوي مطالب درسي، امتحانات، تکاليف و ... بهره گيرند. يک ظرفيت 60MB در مرکز فناوري اطلاعات به هر درس شما اختصاص داده خواهد شد که با استفاده از اين نرم افزار (“ATutor”)  شما مي توانيد از اين حافظه و ظرفيت همانند کامپيوتر شخصي خود استفاده نمائيد.