انتخاب دستيار آموزشي (Assistant)

براي انتخاب دستيار آموزشي در هر درس، از شخص مورد نظر بخواهيد که در درس شما ثبت نام کند، سپس اسم ايشان را از ليست ثبت نام شدگان درس انتخاب و بر روي کليد مجوزها (privileges) کليک کنيد و مجوزهاي مدنظر خود را انتخاب کنيد. براي مثال مجوز دسترسي به تکاليف جهت بررسي تکاليف درسي دانشجويان.

 
 
جهت آشنايي بيشتر با ابزارهاي موجود در سيستم ATutor   به درس  course  how to مراجعه کرده و آنرا بدقت مطالعه فرماييد.