­­­ تابلوهاي اعلانات سامانه مكاتبات اداري

 

فرم تعريف تابلوي اعلانات

شما مي توانيد با تكميل اين فرم درخواست تعريف يك تابلوي اعلانات را براي مجموعه خود ارسال نماييد تا تابلوي مربوطه ايجاد گردد. به صورت پيش فرض مدير واحد (رييس دانشكده يا رييس قسمت) به عنوان عهده دار تابلوي اعلانات خواهد بود كه مسئوليت صدور و يا عدم صدور مجوزهاي دسترسي را بر عهده خواهد داشت.

براي دانشكده ها اين امكان وجود دارد كه چند تابلوي اعلانات مختلف (براي اعضاي هيات علمي، براي تحصيلات تكميلي، براي معاونتها) به صورت مجزا تعريف شود كه براي هر يك از آنها بايستي درخواست تعريف تابلو به صورت جداگانه تكميل گردد.

تا حداكثر يك روز كاري پس از تكميل و ارسال فرم هاي مذكور تابلوهاي اعلانات مورد نظر ايجاد مي گردد و پس از آن مي توانيد براي دسترسي به آنها از فرم هاي مربوطه استفاده نماييد.

فرم درخواست دسترسي به تابلو اعلانات

شما مي‌توانيد با تكميل اين فرم  تعيين كنيد كه چه گروههايي مجوز مشاهده تابلو اعلانات شما را داشته باشند.

در ضمن اگر مي‌خواهيد غير از گروههاي مشخص شده در فرم فرد يا افراد ديگري هم امكان مشاهده تابلو اعلانات واحد شما را داشته باشند، نام و نام خانوادگي و سمت فرد يا افراد مذكور را بطور دقيق بصورت هامش روي فرم يادداشت كنيد.

توجه داشته باشيد كه بايد قبل از آن فرم تعريف تابلو اعلانات را تكميل كرده باشيد.

فرم درخواست مجوز درج خبر در تابلو اعلانات

شما مي توانيد با تكميل اين فرم درخواست مجوز درج خبر در  تابلوي اعلانات مورد نظر را  ارسال نماييد تا اجازه درج خبر در تابلوي مربوطه براي شما ايجاد گردد. به صورت پيش فرض عهده‌دار تابلو اعلانات (رييس دانشكده يا رييس قسمتمسئوليت صدور و يا عدم صدور مجوزهاي دسترسي را بر عهده خواهد داشت.

توجه داشته باشيد كه پس ازتكميل اين فرم در صورت تاييد عهده‌دار تابلو شما مجوز درج خبر در تابلو اعلانات را خواهيد داشت، كه براي درج خبر مربوطه بايد فرم درج خبر در تابلو اعلانات را تكميل نماييد.

فرم درج خبر در تابلو اعلانات

شما مي توانيد با تكميل اين فرم درخواست  درج خبر در  تابلوي اعلانات مورد نظر را  ارسال نماييد تا خبر مربوطه در تابلوي اعلانات پس از تاييد عهده‌دار شما درج گردد. به صورت پيش فرض عهده‌دار تابلو اعلانات (رييس دانشكده يا رييس قسمتمسئوليت صدور و يا عدم صدور مجوزهاي درج خبر  را بر عهده خواهد داشت.

 توجه داشته باشيد كه قبل از  تكميل اين فرم  شما بايد مجوز درج خبر در تابلو اعلانات را داشته‌باشيد،كه بدين منظور بايد فرم درخواست مجوز درج خبر در تابلو اعلانات را تكميل نماييد.