نحوه مشاهده ميزان فضاي اشغال شده در ايميل

پس از ورود به ایمیل می توانید در قسمت پایین و سمت چپ صفحه مطابق شکل زیر میزان فضای مورد استفاده و فضای کل ایمیل خود را مشاهده نمایید :