سيستم جامع دانشگاهی گلستان

آدرس وب سايت : http://golestan.iut.ac.ir

 

طراحي و پياده سازي سيستم جامع دانشگاهي گلستان با هدف مکانيزه کردن فعاليتهاي دانشگاهي از اسفند ماه 1379 آغاز گرديد. در ابتدا سيستم جامع آموزش گلستان ، در دانشگاه صنعتي اصفهان و در راستاي اجراي مکانيزه کليه امور آموزشي دانشگاه، طراحي و پياده سازي شد و در حال حاضر فرايندهاي دانشگاهي را با کيفيت و کميت مناسب و کم نظيري پوشش مي کند.