Jump to Navigation

اطلاعیه بازدید از خوابگاه های دانشجویی

باسمه تعالی
اطلاعیه بازدید از خوابگاه های دانشجویی
با سلام،
احتراما، بدین وسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند تیم های شبکه مرکز فناوری اطلاعات در زمانبدی مندرج در جدول زیر به منظور بازدید از شبکه اینترنت خوابگاه ها در این مکان ها حضور پیدا خواهند کرد. دانشجویان محترمی که مشکلی در ارتباط با شبکه اینترنت دارند و یا بحث و نظری در این ارتباط دارند می توانند به تیم مربوطه مراجعه فرمایند.
تیم A : آقای دکتر فانیان، آقای مهندس سنایی، آقای مهندس کشاورزی و آقای مهندس عطاری
تیم B : آقای دکتر یزدیان، آقای مهندس اسماعیلی و آقای مهندس حاجیان
زمان بندی حضور تیم ها در خوابگاه های دانشجویی
شماره خوابگاه تیم شبکه زمان حضور روز/ساعت
خوابگاه1,تیم شبکهَ A ,روز شنبه 10-12
خوابگاه8,تیم شبکه B ,روز شنبه 10-12
خوابگاه2,تیم شبکه A ,روز یک شنبه 10 – 12
خوابگاه3,تیم شبکه B ,روز یک شنبه 10 – 12
خوابگاه9,تیم شبکه A ,روز دوشنبه 10 – 12
خوابگاه10,تیم شبکه B ,روز دوشنبه 10 – 12
خوابگاه5,تیم شبکه A ,روز سه شنبه 10 – 12
خوابگاه4,تیم شبکه B,روز سه شنبه 10 - 12
 News | by Dr. Radut