Jump to Navigation

سایت جعلی مشابه ایمیل دانشگاه

قابل توجه دانشگاهیان گرامی
اخیرا مواردی از ارسال آدرس سایتهایی جعلی با ظاهری شبیه سایت ایمیل دانشگاه گزارش شده است.
دقت داشته باشید که به هیچ وجه اطلاعات خود را در این سایتها وارد نکنید.
برای اطمینان از درستی آدرس سایتها، کنترل کنید که با آدرسهای دانشگاه شروع شود مانند mail.iut.ac.ir یا www.iut.ac.irNews | by Dr. Radut