طريقه ايجاد پوشه

ابتدا برروي دكمه setting كليك كرده برروي folder قرار گرفته سپس از پايين صفحه برروي دكمه + قرا گرفته در قسمت Folder Name نام شاخه مورد نظر را تايپ نماييد در  قسمت Paranet Folder مسيري كه پوشه را در نظر داريد قرار دهيد مشخص مي نماييد و سپس برروي  گزينه save كليك نماييد.