Jump to Navigation

بخش ۲: اصول و راهنمایی‌های طراحی صفحات از محتویات و ظاهر

درطراحي Web Site ها و صفحات وب قابل استفاده در دانشگاه صنعتي اصفهان، لازم است موارد مذکور در اين بخش از آئين نامه به دقت رعايت شود.
 

الف) اصول مقدماتي طراحي Web Site که لازم است رعايت شوند:

1) براي کاربران، متن قابل خواندن فراهم آوريد.
2) محتوائي را براي کاربران فراهم آوريد که پاسخگوي سؤالات آنها باشد.
3) امکان Navigation و جستجو در سايت قرار دهيد.
4) از فرمهاي کوتاه و ساده استفاده کنيد.
5) از قراردادن اطلاعات غلط، قديمي و اطلاعات حاوي غلط تايپي پرهيز کنيد.
6) در حفظ سازگاري با سنت ها و قوانين متداول در طراحي صفحات Web سختگيرانه عمل کنيد.
ب) وضعيت کلي Web Site و صفحات آن:

1) صفحه اصلي هر سايت بايد شامل توصيفي دقيق و روشن از آن سايت باشد.
2)  درTitle Tag به نحو مناسب تعريفي از سايت را ارائه دهيد.
2-1) Title را با کليدي ترين کلمه شروع کنيد.
2-2) عنوان دانشگاه صنعتي اصفهان (به زبان انگليسي) را در Title قرار دهيد.
2-3) از شروع کردن Title با کلماتي کلي نظير The و Welcome پرهيز کنيد.
3) عنوان و آرم دانشگاه صنعتي اصفهان در تمام صفحات اصلي سايت هاي مرتبط و جانبي و نيز تمام صفحات سايت دانشگاه بايد قرار داشته باشد.
3-1) آرم دانشگاه به صفحه اصلي سايت دانشگاه لينک شود.
4) استفاده از عنوان و آرم مرتبط با سايت هاي جانبي در تمام صفحات سايت الزامي است.
5) درصورتي که سايت بيش از 100 صفحه دارد، استفاده از امکان Search الزامي است.
6) قراردادن اطلاعات برقراري تماس در هر سايت الزامي است.
6-1) اطلاعات تماس شامل: تلفن، فاکس، پست الکترونيکي و آدرس پستي (سنتي) به طور دقيق و شفاف در صفحه اي ويژه و با نام مناسب (مانند (Contact information) قرار داده شود.
7- زماني که يک صفحه در سايت ايجاد مي شود، محتويات آن مي تواند تغييرکند، اما خود صفحه بايد باقي بماند.
7-1) حذف صفحه از منوها و لينک هاي مستقيم بلامانع است اما خود صفحه در همان آدرس قبلي بايد باقي
    بماند.
8) استفاده از آرشيو براي اخبار و رويدادها الزامي است.
9) از غيرفعال کردن کليد Back به هر نحو پرهيز کنيد.
توجه: درحقيقت، کاربران به صورت سنتي انتظار دارند کليد Back کار کند و به همين دليل، آزادانه هر صفحه اي را باز مي کنند و اگر مورداستفاده آنها نبود با کليد Back به عقب باز مي گردند. لذا، غيرفعال کردن اين کليد، اثر نامطلوبي بر کاربر مي نهاد.
10) از غيرفعال کردن امکان Cache شذن صفحات پرهيزکنيد.
توجه: درصورتي که صفحات Cache نشوند، با فشار کليد Back صفحه از Web Site اصلي آورده مي شود و اين کار باعث افزايش زمان انتظار کاربران مي گردد.
11) از بازکردن پنجره مرورگرجديد، در اثرا نتخاب يک لينک، پرهيز شود.
توجه: بازکردن يک پنجره مرورگر جديد باعث مي شود تا هم صفحه مانيتور کاربر شلوغ شود و هم اينکه امکان استفاده از کليد Back در پنجره باز شده براي کاربر وجود نداشته باشد.
12) از آدرس e-mail و لينک هاي Mailto در محل هاي غيرقابل انتظار، پرهيز شود.
13) تهيه و انتشار Online بيوگرافي و عکس کساني که براي يک سايت مطلب تهيه مي کنند الزامي است.
14) تا آنجا که ممکن است، از URL هاي طولاني و پيچيده استفاده نشود.
توجه: يکي از مواردي که باعث افزايش مراجعه به يک Web Site مي شود، Social Navigation است. درصورتي که URL بسيار طولاني شود و در محل تايپ آدرس به طور کامل قرار نگيرد، بسياري از کاربران قادر به انتخاب و کپي کردن آن نيستند. همچنين، از يادداشت کردن آن نيز پرهيز مي کنند.
15) هيچ صفحه اي يتيم رها نشود. لازم است به طور کامل و شفاف مشخص باشد. هر صفحه به مجا تعلق دارد.
توجه: منظور از صفحه "يتيم" صفحه اي است که مشخص نباشد به کدام سايت، سازمان يا فرد تعلق دارد.
16) درطراحي سايت بايد به گونه اي عمل شود که زمان Download و بازشدن صفحات بسيار زياد نباشد.
توجه: درصورتي که زمان بازشدن يک صفحه طولاني باشد، کاربران از مشاهده صفحه انصراف مي دهند. زمان قابل قبول براي کاربران در نقاط مختلف جهان متفاوت است. اندازه گيري هاي انجام شده در کشورهاي غربي نشان مي دهد که اين زمان چيزي در حدود 10 تا 15 ثانيه است.
17) سايت بايد شامل منوهاي Navigation و درصورت لزوم امکان Search باشد.
 

پ) طراحي ظاهر صفحات:

1) از ثابت کردن اندازه فونت پرهيز شود.
2) از ثابت کردن ابعاد پنجره پرهيز شود.
توجه: اين کار باعث مي شود تا پنجره به طور کامل و مناسب در همه مانيتورها ديده نشود.
3) درطراحي صفحات Webبه گونه اي عمل شود که Horizontal Scrolling ايجاد نشود.
4) ازطراحي بخش هاي مهم هر صفحه که حاوي اطلاعات قابل توجه است، به گونه اي که شبيه تبليغات باشد پرهيز شود.
توجه: درحقيقت، کاربران بخش هائي که به تبليغات شباهت دارند را ناديده مي گيرند.
5) از گرافيک معني دار استفاده شود و هدف صرفاً ايجاد زيبائي در سايت نباشد.
6) تاحد امکان، حجم تصاوير استفاده شده کوچک باشد تا زمان بازشدن صفحه زياد نشود.
توجه: اگرچه استفاده از تصاوير با اندازه و حجم کوچکتر، زمان بازکردن صفحه را کاهش مي دهد، اما درصورتيکه عکس داري جزئيات زيادي باشد، با کوچک کردن، آن را عملاً بي استفاده مي کنيم. در اين راستا، گاهي انتخاب بخشي از تصوير مفيدتر است تا صرفاً کوچک کردن آن.
7) تاحد امکان از Flash استفاده نشود. استفاده از Flash تنها در مواردي مجاز شمرده مي شود که باعث افزايش کاربري سايت مي گردد.
8) درطراحي صفحات از Frame استفاده نشود.
9) از متن هاي چرخان و تصاوير دائماً متحرک استفاده نشود، چراکه آرامش فکري و تمرکز کاربران را مختل مي نمايد. اين مورد شامل چشمک زدن متن نيز مي شود.
 

ت) عناوين و Headline ها:

1) عنوان يک متن يا صفحه بايد توصيفي خلاصه و درعين حال شفاف از محتواي متن باشد.
2) عنوان و Headline بايد به زباني ساده و روان باشد و در آن از کلمات داراي ابهام استفاده نشود.
3) از قراردادن کلماني نظير The يا a در عناوين پرهيز شود. عبارات کوتاهتر به صورت Online، راحت تر خوانده و درک مي شوند.
4) تاحد امکان، کليدي ترين کلمه به عنوان اولين کلمه استفاده شود.
5) همه عنوان ها با يک کلمه شروع نشوند تا تفکيک آنها از هم ساده تر باشد.
 

ث) نوشتن متن:

1)کلمات کليدي را به نحو مناسب مشخص (Highlight) کنيد.
توجه: رنگ آميزي کلمات، bold کردن و ايتاليک کردن از روشهاي مناسب براي مشخص کردن کلمات کليدي است.
2) در مواردي که به چندين مورد مرتبط با هم اشاره مي شود، از ليست (bulleted list) استفاده شود.
3) در هر پاراگراف فقط پيرامون يک مطلب صحبت گردد و به يک موضوع اشاره شود.
4) در ابتداي متن به روشني مشخص شود که اين صفحه پيرامون چيست.
5) از طراحي صفحات بسيار طولاني پرهيز شود.
 

ج) استفاده از لينک ها:

1) به طور شفاف، لينک ها را مشخص کنيد.
1-1) براي لينک هاي متني، از رنگ آميزي مناسب و زيرخط (underline) استفاده کنيد.
1-2) براي متن هاي ساده (غيرلينکي) از زيرخط (underline) استفاده نکيند. زيرخط براي لينک ها رزرو شود.
تبصره: درمنوها و نواحي خاصي که عموماً براي قراردادن ليستي از لينک ها استفاده مي شود، مي توان از زير خط (underline) استفاده نکرد.
2) بين رنگ لينک هاي مشاهده شده و مشاهده نشده تمايز قائل شويد.
3) از رنگ انتخاب شده براي لينک ها، براي رنگ آميزي متن هاي غيرلينکي استفاده نشود.
4) به طور شفاف مشخص کنيد کاربر، پس از کليک بر روي يک لينک، به چه صفحه اي با چه محتوياتي هدايت مي شود. استفاده از عبارات غيرتوصيفي نظير Click Here مناسب نيست.
5) درلينک ها از JavaScript و تکنيک هاي مشابه که باعث تغييرروند سنتي به کارگيري لينک ها مي شوند پرهيزکنيد.
6) با انتخاب يک لينک پنجره مرورگر جديد باز نشود.
7) لينک ها خيلي به هم نزديک نباشند تا در انتخاب و کليک کردن روي آنها مشکلي پيش نيايد.
8)  اسامي لينک ها را با کليدي ترين کلمه مربوط به آن لينک شروع کنيد.
توجه: اين کار باعث مي شود تا کاربران راحت تر لينک هاي موردنياز خود را شروع کنند. شروع يک لينک پيرامون "پژوهش" با عبارت "دانشگاه صنعتي اصفهان"، باعث کاهش مراجعه به لينک مي شود.
9) از لينک به صفحه جاري پرهيز شود. اگر اطلاعات صفحه اي که براي آن لينک درنظر گرفته اند کامل نيست. بهتر است لينک را حذف کرده يا در صفحه مقصد از عبارتي مانند Under Construction استفاده کنيد.
 

چ) طراحي فرم ها:

1) پرسش هاي غيرضروري را حذف کنيد.
2) مگر در موارد ضروري، از اجباري کردن فيلدها پرهيزکنيد. فيلدهاي اجباري تا حدامکان کم باشد.
3) پس از بازشدن صفحه جاري فرم، مکان نماي تايپ را در اولين فيلد فرم قرار دهيد.
4) از محدودکردن کاربران در واردکردن اطلاعات خاص مانند شماره تفلن و... پرهيزکنيد. اجازه دهيد کاربران در واردکردن اين قبيل اطلاعات به روش آشناي خود عمل کنند.
5) معيارهاي سنتي در استفاده از Drop Down Menu ها ، Radio Button و ... را نقض نکنيد.
اجازه دهيد تا کاربر پس از اينکه انتخاب هاي خود را انجام داد، کليدي نظير Submit, “OK”  "ارسال" و ... را فشار دهد تا درصورت نياز، تغييراتي را در اطلاعات واردشده در فرم اعمال نمايد.

 Page | by Dr. Radut