رفتن به محتوای اصلی
x

آيا در استفاده از ADSL هزينه تلفن جدا از قبض تلفن ارسال مي شود؟

   سرويس ADSL هيچ هزينه اضافه اي نه روي قبض تلفن و نه جدا از آن ندارد.  

تحت نظارت وف ایرانی