رفتن به محتوای اصلی
x

روسای مرکز

محمد جواد امیدی

از تاریخ 84/8/14 تا 1387/1/22
مسعود رضا هاشمی

از تاريخ 1387/1/21 تا 1394/7/1
ناصر قدیری مدرس

از 1394/7/1 تا 97/5/23
علی فانیان
ریاست مرکز فناوری اطلاعات
مهندس تفضلی

از تاریخ 1369/6/19 تا 1377/12/23
علی زینال همدانی

از تاریخ 1377/12/24 تا 1381/11/19
محمود اشرفی زاده

از تاریخ 1381/11/20 تا 1383/2/4
فرامرز هندسی

از تاريخ 5/2/ 1383 تا 1384/4/13
آقای اشجعی

از تاریخ 1357/4/1 تا 1360/4/24
مهندس تفضلی

از تاریخ 1369/6/19 تا 1377/12/23
علی رجالی

از تاریخ 1366/3/12 تا 1368/8/2
مهرداد فهیمی

از تاریخ 1368/8/3 تا 1369/5/31
بهروز آسفی

از تاریخ 1362/8/17تا 1363/11/30
سید محمد کافی موسوی

1363/12/1 تا 1365/4/2