رفتن به محتوای اصلی
x

مدیران
علی فانیان

97/5/23 الی ۱۴۰۱/۶ http://fanian.iut.ac.ir a.fanian@iut.ac.ir
ناصر قدیری مدرس

از 1394/7/1 تا 97/5/23 http://nghadiri.iut.ac.ir
مسعود رضا هاشمی

از تاريخ 1387/1/21 تا 1394/7/1 http://hashemi.iut.ac.ir
محمد جواد امیدی

از تاریخ 84/8/14 تا 1387/1/22 http://omidi.iut.ac.ir
فرامرز هندسی

از تاريخ 5/2/ 1383 تا 1384/4/13 http://www.hendessi.com
محمود اشرفی زاده

از تاریخ 1381/11/20 تا 1383/2/4 https://ashrafizaadeh.iut.ac.ir
علی زینال همدانی

از تاریخ 1377/12/24 تا 1381/11/19 https://hamadani.iut.ac.ir
مهندس تفضلی

از تاریخ 1369/6/19 تا 1377/12/23
مهرداد فهیمی

از تاریخ 1368/8/3 تا 1369/5/31
علی رجالی

از تاریخ 1366/3/12 تا 1368/8/2 https://rejali.iut.ac.ir
آقای اشجعی

از تاریخ 1357/4/1 تا 1360/4/24
سید محمد کافی موسوی

1363/12/1 تا 1365/4/2
بهروز آسفی

از تاریخ 1362/8/17تا 1363/11/30
مدیران

تحت نظارت وف ایرانی