رفتن به محتوای اصلی
x

FOSS Community

1- جامعه کاربران BSD دانشگاه صنعتی اصفهان (https://bsd.iut.ac.ir)

2 - جامعه کاربران GNU/Linux دانشگاه صنعتی اصفهان (https://lug.iut.ac.ir)

تحت نظارت وف ایرانی