رفتن به محتوای اصلی
x

سایت جعلی مشابه ایمیل دانشگاه

قابل توجه دانشگاهیان گرامی
اخیرا مواردی از ارسال آدرس سایتهایی جعلی با ظاهری شبیه سایت ایمیل دانشگاه گزارش شده است.
دقت داشته باشید که به هیچ وجه اطلاعات خود را در این سایتها وارد نکنید.
برای اطمینان از درستی آدرس سایتها، کنترل کنید که با آدرسهای دانشگاه شروع شود مانند mail.iut.ac.ir یا www.iut.ac.ir

تحت نظارت وف ایرانی