رفتن به محتوای اصلی
x

در حال طراحی سؤالات آزمون هستم و قسمت زمان بندی برای امتحان را فعال نکردم. آیا دانشجویان سؤالات را می بینند؟

بله. اگر زمان بندی را فعال نکنید دانشجویان می توانند سؤالات را مشاهده کنند.

تحت نظارت وف ایرانی