رفتن به محتوای اصلی
x

علامت کلاس بیگ بلوباتن به صورت پررنگ می باشد. روی آن کلیک می کنم. اما نمی توانم وارد کلاس بیگ بلوباتن شوم. چرا؟

در 3 زمان شما نمی توانید وارد کلاس بیگ بلو باتن شوید:

1. هنوز زمان شروع کلاس نرسیده باشد.

2. استاد هنوز وارد کلاس نشده باشند. بایدمنتظر بمانید.

3. زمان کلاس به پایان رسیده باشد.


تحت نظارت وف ایرانی