رفتن به محتوای اصلی
x

امتحان پایان ترم را داده ام و نمره ام در گلستان ثبت نهایی شده است و پس از آن درس از لیست دروس سامانه آموزش مجازی یکتا حذف شده و دیگر نمی توانم درس را ببینم. آیامشکلی وجود دارد؟

خیر. هر زمان نمرات در سیستم گلستان ثبت نهایی شود، آن درس به طور خودکار از لیست دروس شما در سامانه اموزش مجازی یکتا حذف می شود.


تحت نظارت وف ایرانی