رفتن به محتوای اصلی
x

چگونه در کلاس ادوبی کانکت می توانم به دانشجو اجازه ارایه فایل بدهم؟

روي اسم دانشجوكليك كنيدوباکشیدن ورهاکردن ,اسم دانشجوراازقسمت participants به قسمت  Presenters  ببرید.با این کار  وضعيت دانشجو به ارائه كننده(Presenter) تغييرمی یابد.بعد از پایان کار اسم دانشجورامجددا به  قسمت participants ببرید.


تحت نظارت وف ایرانی