رفتن به محتوای اصلی
x

آیا سامانه گلستان همان سامانه یکتا است؟ آیا رمز و پسورد من در سامانه گلستان با رمز وپسورد سامانه یکتا یکی است؟آیا دروس من دراین 2 سامانه یکسانند؟

خیر. آدرس سامانه گلستان https://golestan.iut.ac.ir است، اما آدرس سامانه یکتا https://yekta.iut.ac.ir می باشد. رمز و پسورد این 2 سامانه یکسان نیستند.

دروس شما در سامانه های  یکتا و گلستان یکسان هستند، اما توجه داشته باشید هرگونه تغییری در سامانه گلستان نظیر انتخاب واحد یا ترمیم با تاخیر 24 تا 48 ساعته در سامانه یکتا اعمال می گردد.


تحت نظارت وف ایرانی