رفتن به محتوای اصلی
x

آیا سامانه گلستان همان سامانه یکتا است ؟ آیارمز وپسورد من در سامانه گلستان با رمز وپسورد سامانه یکتا یکی است؟آیا دروس من دراین 2 سامانه یکسانند؟

خیر. آدرس سامانه گلستان https://golestan.iut.ac.ir است,اما آدرس سامانه یکتا https://yekta.iut.ac.ir می باشد. رمز وپسورد این 2 سامانه یکسان نیستند.

دروس شما درسامانه های  یکتا وگلستان یکسان هستند,اماتوجه داشته باشیدهرگونه تغییری در سامانه گلستان نظیر انتخاب واحد یا ترمیم با تاخیر 24 تا 48 ساعته در سامانه یکتا اعمال می گردد.


تحت نظارت وف ایرانی