رفتن به محتوای اصلی
x

آیا سامانه ایلرنینگ همان سامانه یکتا است ؟ آیارمز وپسورد من در سامانه ایلرنینگ با رمز وپسورد سامانه یکتا یکی است؟ آیا دروس من در این 2 سامانه یکسانند؟

خیر.آدرس سامانه ایلرنینگhttps://elearning.iut.ac.ir است , اما آدرس سامانه یکتا https://yekta.iut.ac.ir می باشد . رمز وپسورد این 2 سامانه یکسان نیست .

دروس شما درسامانه های  یکتا وگلستان یکسان می باشند.اما دروس در یکتا و ایلرنینگ یکسان نیستند. توجه داشته باشید مطالب آموزشی و کلاسها و امتحانات شما با نظر واطلاع رسانی اساتید در سامانه یکتا  یا سامانه ایلرنینگ تشکیل خواهد شد.


تحت نظارت وف ایرانی