رفتن به محتوای اصلی
x

می خواهم سوالات آزمون را در قالب یک تکلیف برای دانشجویان طراحی کنم. آیا باید تنظیمات خاصی را در قسمت تکلیف انجام دهم؟

بله. تنظیمات زیر را انجام دهید:

1- مجاز بودن تکلیف را زمان شروع امتحان و مهلت تحویل تکلیف را زمان پایان امتحان قراردهید. تاریخ عدم پذیرش  تکلیف راحتما زمان پایان امتحان قراردهید.

2- حتما دقت کنید در قسمت محدود کردن دسترسی، اضافه کردن محدودیت را روی تاریخ قرار داده و زمان را روی شروع امتحان تنظیم کنید.

3- حتما بعد از پایان امتحان  تمامی پاسخها را دانلود کنید.


تحت نظارت وف ایرانی