رفتن به محتوای اصلی
x

راهنمای اتصال به eduroam

برای اتصال به eduroam طبق «راهنمای اتصال به IUT-City» عمل کنید با این تفاوت که:

  • به جای IUT-City در راهنما، eduroam را انتخاب یا وارد کنید.
  • به جای نام کاربری، آدرس کامل ایمیل دانشگاهی‌تان را وارد کنید.
  • به جای دامنهٔ iutcity.iut.ac.ir دامنهٔ iut.ac.ir را وارد کنید.

تحت نظارت وف ایرانی