رفتن به محتوای اصلی
x

آیا برای هر سؤال زمان مشخصی جهت پاسخگویی در نظر گرفته شده است؟

خیر،  مدت زمان تعیین شده آزمون برای پاسخگویی به کلیه سؤالات می باشد و محدودیتی به ازای هر سؤال وجود ندارد.


تحت نظارت وف ایرانی