رفتن به محتوای اصلی
x

درصورتی‌که فایل پاسخ به یک سؤال اشتباه آپلود شده بود، چگونه می‌توان آن را حذف نمود؟

2 حالت اتفاق می افتد حالت اول: شما در همان سؤالی هستیدکه می خواهید آن را حذف کنید. مطابق تصویر زیر از 2 روش می توانید فایل را حذف کنید.

 حالت دوم: شما به سؤال بعدی رفته اید اگرآزمون آزاد باشد می توانید به سؤال مورد نظر رفته وآن را حذف کنید اما اگر آزمون ترتیبی باشد امکان برگشت به سؤال وحذف پاسخ نیست.


تحت نظارت وف ایرانی