رفتن به محتوای اصلی
x

در امتحان تستی سامانه یکتا یکی از گزینه ها را انتخاب کردم و بعد از باز شدن مرور، متوجه شدم که گزینه دیگری برای من به اشتباه ثبت شده است. علت چیست؟

سامانه یکتا گزینه اشتباه ثبت نمی کند. صفحه آزمون حساس است وحتی اگر روی متن گزینه ها کلیک کنید یا انگشت خود را قرار دهیدآن گزینه برای شما انتخاب می شود.  بنابراین قبل از زدن دکمه صفحه بعد  در انتخاب گزینه دقت کنید.


تحت نظارت وف ایرانی