رفتن به محتوای اصلی
x

چگونه صفحه آزمایشگاههای خود را در سایت وارد کنیم؟

برای افزودن محتوا از نوع آزمایشگاه از این نوع محتوا استفاده می شود.


نکات:

  • جهت زیبایی و آشنایی بیش تر دانشجویان با آزمایشگاه شما می بایست تصویری از آزمایشگاه قرار دهید. در صورتی که تصویر مناسبی از فضای آزمایشگاه در اختیار ندارید از تصویر پیش فرض استفاده نمایید.

  • برای افزودن اعضا (هیات علمی/کارشناسان) مربوط در هر آزمایشگاه، فرد مورد نظر را با کلیک به روی انتخاب گزینه ها وارد نمایید.


  • در صورت قرار داشتن آزمایشگاه در هریک از گروه ها با استفاده از فیلد گروه بندی نام گروه مورد نظر را انتخاب نمایید و اگر در هیچ یک از گروه های تعریف شده قرار نداشت می توانید از دسته بندی عمومی استفاده نمایید.


تحت نظارت وف ایرانی