رفتن به محتوای اصلی
x

چگونه تصویر به اسلایدشو اضافه کنیم؟

از طریق میانبرها، سپس مدیریت اسلایدشو، می توانید تصویر جدیدی به اسلایدشو اضافه کنید و یا تغییر و حذف نمایید. با کلیک روی آن به صفحه زیر( شکل 1)  ارجاع داده می شوید که با کلیک روی list sliders (شکل 2) می توانید همه تصاویر قبلی را دیده، ویرایش و یا حذف نمایید و با Add Slider Layerیک تصویر جدید دیگر اضافه نمایید.


شکل 1:صفحه مدیریت اسلایدشو 


شکل 2:صفحه اضافه، ویرایش و حذف تصاویر اسلایدشو


تحت نظارت وف ایرانی